ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ต.ค. 65 ถึง 06 ต.ค. 65 การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565