ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2531 มีฐานะเป็นหน่วยเรียนของโรงเรียนปายวิทยาคาร     โดยใช้ห้องประชุมศาลาทรงไทย ของสำนักงานพัฒนาป่าไม้ที่ มร.1   สำนักงานป่าไม้เขต

แม่สะเรียง  กรมป่าไม้  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  โดยมีนักเรียน  37  คน  ครู  2  คน  ได้แก่ นายอำพล  ดำรงธรรม  และนางพิกุลทอง  อุดมพาณิชย์  ขึ้นเป็นข้าราชการครู  โรงเรียนปายวิทยาคาร มาช่วยสอน

ต่อมาเมื่อวันที่  9 มีนาคม 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งหน่วยเรียนของโรงเรียนปายวิทยาคาร  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้         นายสุรพล เทพบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  17 พฤษภาคม  2532  โดยขณะนั้นเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีนักเรียนทั้งสิ้น  36  คน  เป็นชาย  16  คน  เป็นหญิง  20  คน

           ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม กรมสามัญได้แต่งตั้งให้ นายพรเทพ  ศุภราภรณ์  ตำแหน่งอาจารย์ 2  ระดับ  5  โรงเรียนปายวิทยาคาร  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  18  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน 42 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 81 คน และได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ในพื้นที่ 15 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียน

          วันที่  5  พฤศจิกายน  2536  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายอุทัย  ขัติวงษ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ 6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ขณะนั้นมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 42 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 31 คน

           วันที่ 29 ธันวาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายอุทัย   ขัติวงษ์ ครูใหญ่โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 51 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 14 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 36 คน

           ปีการศึกษา  2538 มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 86 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า  28  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน 44  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  20 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน

           ปีการศึกษา 2539 มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 92 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 57  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  37  คน  รวมทั้งสิ้น  186  คน

          ปัจจุบัน นายสยาม เรืองสุกใส   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และนายนราวิชญ์ ใสส่อง ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 407  คน  ครู  23  คน  นักการภารโรง  2  คน