ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
          โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  รายนาม ดังนี้
          เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
                  ได้แก่    นางทัศนีพรรณ  มะลิดวง
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
                  ได้แก่   นายนราวิชญ์  ใสส่อง

โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,17:59   อ่าน 15 ครั้ง