กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 01.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
Adobe Acrobat Document 02.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
Adobe Acrobat Document 03.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
Adobe Acrobat Document 04.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document 05.พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
Adobe Acrobat Document 06.พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
Adobe Acrobat Document 07.พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document 08.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document 09.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.51 KB
Adobe Acrobat Document 10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ 3) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document 11.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ 4) พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
Adobe Acrobat Document 12.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document 13. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document 14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.11 KB
Adobe Acrobat Document 15. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document 16. ระเบียบ่กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.77 KB