ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล เทพบุญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค. 2532 - 19 ส.ค. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ ศุภราภรณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ส.ค. 2533 - 3 พ.ย. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ขัติวงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธ.ค. 2539 - 21 ม.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ชูเกียรติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ม.ค. 2542 - 30 พ.ย. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก พราวศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค. 2546 - 1 ต.ค. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธ.ค. 2547 - 11 พ.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายระวี คงภาษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พ.ย. 2557 - 28 ต.ค. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิไกร วรรณการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559 - 21 พ.ย. 2561
ชื่อ-นามสกุล : ดร.กัญญา สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายวิราว์ วัฒนกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2564