กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสรารัตน์ สมบูรณ์ชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวแพรพลอย บุศยาณิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2