กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธิติสุดา แปงสาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1